top of page

Bedrijfsgegevens, missie, visie en onze voorwaarden: 

WHITE_ARROW.png

Zaakvoerder:  

Domien Claes 

Schalbroekstraat 23, 3560 Lummen

 

Btw-nummer: BE0745.369.081

Neem contact met ons op:
info@tradgard.be 

 

Missie en visie:

Missie en visie

Lagom levensstijl, toegepast op groenprojecten

Trädgård stelt zich tot doel op plaatselijk niveau te streven naar een duurzaam evenwicht tussen mens, natuur en groenprojecten. Onze hoveniers focussen op een zogenaamde ‘lagom’ levensstijl, die we doelbewust toepassen op ons bedrijfsmodel. De van oorsprong Zweedse ‘lagom’ levensstijl kan je vergelijken met de filosofie "less is more". Ze draait rond het genieten van de kleine geneugten in het leven, concentrerend op eenvoud, functionaliteit, het leven in open lucht en respect hebben voor de natuur. Alles is in evenwicht, overdaad wordt geweerd, de lokale korte keten krijgt voorrang, menselijke waarden worden gerespecteerd. Terug naar de essentie gaan, door in contact te blijven met de natuur: die filosofie wilt ook Trädgård uitdragen.  

 

Groeien naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Trädgård bestaat niet uit ecologische goeroe’s. We zijn er enkel van overtuigd dat het evenwicht tussen mens en natuur belangrijk is. We willen een duurzaam bedrijf ontwikkelen en op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Hoe zetten wij die visie concreet om? De basis van een duurzaam project is het aankopen van maatschappelijk verantwoorde materialen. Denk aan korte keten, functionele, eenvoudige en betaalbare producten – met een keurmerk. Hieraan verbonden is het recycleren van producten, het verkleinen van onze afvalberg, het hergebruik van oude materialen, het focussen op wildere tuinen en het laten herleven van de natuur.  Even goed zet Trädgård in op het werken met duurzame planten, inheemse soorten en het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen. Wie een duurzaam groenproject met Trädgård opstart, merkt dat duurzaamheid loont. 

Jouw gegevensbescherming 

is onze prioriteit

Lees onze gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring 

en cookie policy.  

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden: 

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.tradgard.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken erken je er kennis van hebben te genomen en ingestemd te hebben met de voorwaarden.

Aansprakelijkheid: 

Tradgard tracht te garanderen dat op de website betrouwbare en actuele informatie staat. Wanneer Tradgard merkt dat bepaalde zaken niet (meer) correct zijn, zullen die zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Honderd procent garantie inzake de juistheid en volledigheid van de informatie op de website kan echter nooit gegarandeerd worden.

Tradgard is dan ook niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van via de website verkregen informatie. Enkel de gebruiker, met uitsluiting van Tradgard, draagt de verantwoordelijkheid voor het controleren van de informatie en gegevens. 

Tradgard en haar providers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Tevens kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,…). Bovendien is Tradgard of de provider niet aansprakelijk voor schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht op de teksten, de afbeeldingen en de woord- en beeldmerken die op de website te zien zijn, zijn eigendom van Tradgard. De informatie op de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers. 

Bepaalde gegevens, net zoals woord- en beeldmerken, of ander materiaal, beschikbaar op deze websites, kunnen afkomstig zijn van derden en/of andere bronnen. Tradgard heeft de hieraan verbonden auteursrechten gerespecteerd. Tradgard vrijwaart jou evenwel in geen geval tegen door jou gepleegde inbreuken op hun auteursrechten.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de website is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Tradgard. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist van Tradgard.

Links

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Tradgard biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van die websites en informatiebronnen. De hyperlinks worden aangeboden ter informatie of voor het gebruiksgemak. Tradgard heeft geen enkele controle op die websites of hun inhoud.

Tradgard kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op deze websites. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de website.

Het plaatsen van een hyperlink op jouw eigen website naar deze website is verboden. Tenzij voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Tradgard (info@tradgard.be)

Contact

De voorafgaandelijke toestemming van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Tradgard bv, Schalbroekstraat 23, 3560 Lummen of per mail aan info@tradgard.be 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Tradgard, onverminderd het recht van Tradgard om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Tradgard kan de gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. We raden jou daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de wijzigingen die kunnen zijn aangebracht.

Factuur voorwaarden: 

Factuur voorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie
Tradgard BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 3560 Lummen, Schalbroekstraat 23, en is ingeschreven in Brussel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 0745.369.081

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Tradgard BV ten aanzien van haar klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Tradgard BV.

Artikel 3. Dienstverlening
Tradgard BV is deskundig op vlak van groenprojecten, tuinonderhoud, tuinaanleg en gerelateerde materies. Meer informatie over het voorwerp van onze vennootschap is terug te vinden in de oprichtingsakte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Tradgard BV bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden. Tradgard BV verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Tradgard BV is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht. Tradgard BV doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken.

Wanneer ten gevolge van slechte weersomstandigheden, overmacht, staking, lock-out en dergelijke Tradgard niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren of de afgesproken aanvangsdatum niet gegarandeerd kan worden, behoudt Tradgard BV het recht om de overeenkomst te herzien of te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Hieruit volgt dat er geen enkel schadebeding ten laste kan gelegd worden bij laattijdig beëindigen van de werken. Tradgard BV behoudt tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Artikel 4. Medewerking van de klant
De klant dient ongevraagd en voor opstart alle informatie te verstrekken die aan het project verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant is verantwoordelijk voor alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Tradgard BV vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Tradgard BV is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Tradgard BV geleverde, verkochte goederen/diensten of die uit een onttrekking zou kunnen voortvloeien, behalve in geval van zware fout of opzet.

Artikel 5. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte blijft dertig dagen geldig na datum van opstelling tenzij anders vermeld op de offerte.

Artikel 6. Betaling – Voorschot - Factuur - Klachten
Tradgard BV rekent haar dienstverlening en producten aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak. Tradgard BV vraagt aan de klant voor aanvang van (aanleg) middelgrote- en grote projecten, 25% van het offertebedrag, en na opstart van de werken 50% van het offertebedrag. Na afhandeling van het project zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht. Bij betaling van de factuur erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten vermeld op het factuur en de voorwaarden eveneens te aanvaarden. Goederen blijven eigendom van Tradgard BV tot integrale betaling. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen contant betaalbaar, zonder korting. Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, heeft Tradgard BV zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen – van rechtswege (A) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 1,5% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 50,00 euro, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen. Tevens heeft Tradgard BV in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle projecten met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn. Tradgard BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant. Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur dient de klant deze op straffe van verval van recht binnen de zeven dagen na de datum van de factuur schriftelijk, per aangetekende brief, en gemotiveerd te protesteren. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Klachten geven de klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft Tradgard BV het recht om ofwel: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, ofwel de geleverde goederen te vervangen of te repareren.

Artikel 7: Waarborgen
Voor alle verwerkte producten en diensten is standaard twee jaar waarborg van toepassing. Voor planten, hagen, heesters en bomen geldt één plantseizoen, mits de planten door Tradgard BV aangeplant zijn en met zorg onderhouden door de klant. Planten die afsterven worden slechts éénmaal vervangen. Tradgard BV kan niet instaan voor schade toegebracht door extreme droogte (watertoevoer is ten laste van de klant) vorst, storm, insectenplagen of ondeskundig gebruik van scheikundige producten door de klant. Bij niet betaling van de factuur vervallen alle waarborgen.

Artikel 8: Wijziging
Tradgard BV behoudt zich het recht om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle overeenkomsten tussen Tradgard BV en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Tradgard Bv en de klant. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

Cookie policy

Cookie Policy: 

De cookie policy regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van jouw gebruik van de website www.tradgard.be en de bijbehorende diensten. De verwerking wordt uitgevoerd door Tradgard bv, Schalbroekstraat 23, 3560 Lummen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door op “Begrepen” te klikken nadat je op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je de cookie policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je er zonder voorbehoud mee instemt.

Tradgard behoudt zich het recht voor de cookie policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen gemeld worden via de website. Als je het niet eens bent met die wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, kan je een e-mail sturen naar info@tradgard.be. Ontvangen wij hiervan geen mededeling binnen vijf werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze website aan jou zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Wanneer je www.tradgard.be bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Als je niet wilt dat cookies worden geplaatst of als je reeds geplaatste cookies wilt verwijderen kan je dit doen door de instellingen in jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van die instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Je moet er rekening mee houden dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van www.tradgard.be ertoe kan leiden dat onderdelen of alle functies van www.tradgard.be niet naar behoren werken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@tradgard.be. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00. 

bottom of page